بازگشت
معاونت استاندارد پرواز

عنوان خدمت:  مميزي و صدور اولين گواهينامه تأييديه مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده در رده مراكز متصدي استمرار قابليت پرواز وسايل پرنده فوق سبك
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور 20,000,000
تمديد 10,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان