بازگشت
دفتر ايمني

عنوان خدمت:  پذيرش نظامنامه سيستم مديريت ايمني(SMSM) شركتهاي هواپيمايي، هليكوپتري، فرودگاهها، مركز كنترل فضاي كشور، مراكز طراحي و ساخت وسايل پرنده، مراكز تعمير و نگهداري، ارائه دهندگان خدمات فرودگاهي و خدمات پشتيباني زميني فرودگاهي (هندلينگ) و مراكز آموزش خلباني و ساير مراكز آموزشي حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:

بر اساس الزامات استقرار سيستم مديريت ايمني (دستورالعمل 1019 سازمان هواپيمايي كشوري) بهره برداران هوايي مشروح در بخش مشتريان اين خدمت ميبايست نسبت به تهيه و ارايه نظامنامه سيستم مديريت ايمني اقدام نمايند. اين نظامنامه ميبايست مورد پذيرش دفتر ايمني سازمان هواپيمايي كشوري قرار گيرد.
 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
پذيرش نظامنامه سيستم مديريت ايمني(SMSM) شركتهاي هواپيمايي، هليكوپتري، فرودگاهها، مركز كنترل فضاي كشور، مراكز طراحي و ساخت وسايل پرنده، مراكز تعمير و نگهداري، ارائه دهندگان خدمات فرودگاهي و خدمات پشتيباني زميني فرودگاهي (هندلينگ) و مراكز آموزش خلباني و ساير مراكز آموزشي حسب مورد 10,000,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
مجيد علي آبادي 421 واحدایمنی اتاق61
محمود قندی 429 واحدایمنی اتاق 61
دستور العمل های مرتبط:
عنوان