بازگشت
دفتر ايمني

عنوان خدمت:  پذيرش استقرار سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه Part-145
شرح خدمت و توضیحات:
SMS: Safety Management System


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
پذيرش استقرار سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه Part-145 20,000,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
2203 $call_no $room_no
2204 $call_no $room_no
دستور العمل های مرتبط:
عنوان