بازگشت
دفتر ايمني

عنوان خدمت:  پذيرش استقرار سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه Part-145
شرح خدمت و توضیحات:
SMS: Safety Management System


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
پذيرش استقرار سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه Part-145 20,000,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
مهدي هدايت 307 واحدایمنی اتاق61
مهدي براتلو 403 واحدایمنی اتاق62
دستور العمل های مرتبط:
عنوان