بازگشت
دفتر ايمني

عنوان خدمت:  پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه CAMO
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز تعمير و نگهداري به منظور صدور يا تمديد تأييديه CAMO 20,000,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
2203 $call_no $room_no
2204 $call_no $room_no
دستور العمل های مرتبط:
عنوان