بازگشت
دفتر ايمني

عنوان خدمت:  پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) فرودگاهها به منظور صدور يا تمديد گواهينامه فرودگاهي
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) فرودگاهها به منظور صدور يا تمديد گواهينامه فرودگاهي 50,000,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
2203 $call_no $room_no
2204 $call_no $room_no
دستور العمل های مرتبط:
عنوان