بازگشت
دفتر ايمني

عنوان خدمت:  پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) شركتهاي ارائه دهنده خدمات فرودگاهي و هندلينگ به منظور صدور يا تمديد مجوز بهره‌برداري
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) شركتهاي ارائه دهنده خدمات فرودگاهي و هندلينگ به منظور صدور يا تمديد مجوز بهره‌برداري 20,000,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
مهدي هدايت 307 واحدایمنی اتاق61
مهدي براتلو 403 واحدایمنی اتاق62
دستور العمل های مرتبط:
عنوان