بازگشت
دفتر ايمني

عنوان خدمت:  پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز آموزش خلباني به منظور صدور يا تمديد مجوز بهره‌برداري
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
پذيرش سيستم مديريت ايمني(SMS) مراكز آموزش خلباني به منظور صدور يا تمديد مجوز بهره‌برداري 15,000,000
کارشناسان مربوطه
کارشناسان مربوطه شماره تماس شماره اتاق تصوير
2203 $call_no $room_no
2204 $call_no $room_no
دستور العمل های مرتبط:
عنوان