بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور يا تمديد تأييديه چك صلاحيت پروازي
شرح خدمت و توضیحات:

در دست تكميل

توضيحات:

(Proficiency Check)


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور يا تمديد تأييديه چك صلاحيت پروازي 400,000