بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  بررسي و انجام مصاحبه به منظور ارزيابي گواهينامه كاركنان كادر پروازي خارجي
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
بررسي و انجام مصاحبه به منظور ارزيابي گواهينامه كاركنان كادر پروازي خارجي 3,000,000