بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  مجوز برگزاري دوره آموزشي به صورت موردي
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
مجوز برگزاري دوره آموزشي به صورت موردي 10,000,000