بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  صدور گواهينامه خلباني
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
آزمون كتبي 800,000
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي 800,000
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000