بازگشت
دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

عنوان خدمت:  مجوز موقت در مورد گواهينامه
شرح خدمت و توضیحات:
در دست تكميل


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
آزمون كتبي --
آزمون شفاهي(مصاحبه) 400,000
آزمون عملي پروازي --
آزمون عملي غير پروازي --
صدور گواهينامه 400,000