بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  صدور مجوز فعاليت پروازي براي افزايش يا كاهش هواپيما با ثبت خارجي از AOC شركت
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تملیکی به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 1،200،000 ريال و حداقل 200
اجاره به شرط تمليك (به ازاي هر 6 ماه فعاليت) به ازاي هر كيلوگرم حداكثر وزن برخاست وسيله پرنده 240،000 ريال و حداقل 200
دستور العمل های مرتبط:
عنوان