بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  صدور AWOC شرکت هواپیمایی خدمات عمومی آموزشی، شخصی، سمپاش، نقشه‌بردار، باربری و...
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات:

بررسي مستندات اوليه


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور AWOC شرکت هواپیمایی خدمات عمومی آموزشی، شخصی، سمپاش، نقشه‌بردار، باربری و... 20,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان