بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  صدور AWOC شرکت هواپیمایی مراکز آموزشی خلبانی
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات:

بررسي مستندات اوليه


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
صدور AWOC شرکت هواپیمایی مراکز آموزشی خلبانی 150,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان