بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  صدور AOC شرکت هواپیمایی
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات:

بررسي مستندات اوليه

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
مسافری تا دو نوع و باری بیش از دو نوع هواپیما 250,000,000
مسافری بیش از دو نوع هواپیما 300,000,000
هواپیمای باری تا دو نوع هواپیما 200,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان