بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  صدور AWOC,AOC شرکت هلیکوپتری
شرح خدمت و توضیحات:

توضيحات:

بررسي مستندات اوليه


بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
باری تا دو نوع هلیکوپتر 200,000,000
مسافری تا دو نوع و باری بیش از دو نوع هلیکوپتر 250,000,000
مسافری بیش از دو نوع هلیکوپتری 300,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان