بازگشت
دفتر عمليات پرواز

عنوان خدمت:  تأييد دستورالعمل‌ها و کلیه کتب مربوطه به عملیات شرکت از قبيل Revision بالاي 50% بر OM يا MEL/CDL, OM(A, B, C, D), DSPM, CCM, ERP, GHM, FCOM, SOP,… حسب مورد، كه براي اولين بار، بدون نياز به فرآيندهاي پيچيده در بررسي نقشه‌ها، نمودارها و ... ارائه شده است.
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تا صفحه 50 20,000,000
51 تا 100 30,000,000
101 تا 150 40,000,000
151 تا 200 50,000,000
201 تا 250 60,000,000
251 تا 300 70,000,000
301 تا 350 80,000,000
351 تا 400 90,000,000
401 تا 450 100,000,000
451 تا 500 110,000,000
501 تا 600 120,000,000
601 تا 700 130,000,000
701 تا 800 140,000,000
801 تا 900 150,000,000
901 تا 1000 160,000,000
1001 تا 1100 170,000,000
1101 تا 1200 180,000,000
1201 تا 1300 190,000,000
1301 تا 1400 200,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان