بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پروازي

عنوان خدمت:  صدور تاييديه سازمان طراحي و تغيير در طراحي وسيله پرنده حسب مورد
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
part22 140,000,000 0
Part VLR, VLA 200,000,000 0
Part 23, 27, 29, 33 320,000,000 0
Part 25 400,000,000
Part APUموتور پيستوني و 100,000,000
دستور العمل های مرتبط:
عنوان