بازگشت
دفتر مهندسي صلاحيت پروازي

عنوان خدمت:  تمديد تاييديه توليد مواد فطعات و تجهيزات
شرح خدمت و توضیحات:

 

 بهای خدمات
عنوان بهای خدمت به ريال بهای خدمت به دلار شرح خدمت
تمديد تأييديه توليد مواد و قطعات و تجهيزات 10,000,000 0