الزام رعايت مکاتبات اداري توسط شرکتهاي هواپيمايي ، هلي کوپتري و موسسسات هوانوردي
قابل توجه کليه شرکت هاي هواپيمايي، هلي کوپتري و موسسات هوانوردي با توجه به لزوم رعايت دستورالعمل اسناد و افزايش امنيت مکاتبات با سازمان هواپيمايي کشوري ،‌لازم است تا کليه مکاتبات در سربرگ رسمي و ممهور به مهر شرکت تهيه و ارسال گردد.(نامه شماره 43829 مورخ 30/8/94)
دریافت فایل

مورد مرتبطی یافت نشد.