پيش‌نويس بازنگـري سـوم مقررات مراکـز تعمير و نگهداري تدويـن گرديد
"متن پيش‌نويس بازنگري سوم مقررات مراکز تعمير و نگهداري با نام Part 145 در سايت سازمان قرار گرفته است.در صورتيکه نظر،پيشنهاد يا انتقادي نسبت به اين مقررات وجود دارد، نظرات خود را تا 15 اسفند ماه سال جاري به آدرس پستالکترونيکي rulmaking@cao.ir    يا با دفتر مطالعات و تضمين کيفيت سازمان مکاتبه نماييد  " براي دريافت نسخه پيش‌نويس بازنگري سوم مقررات مراکز تعمير و نگهداري اينجا را کليک نماييد.

مورد مرتبطی یافت نشد.