تغيير کد سند CAD2000 به 3040
قابل توجه کليه ذينفعان محترم بدينوسيله به اطلاع مي رساند CAD2000 به CAD3040 تغيير نام داده است. لذا متن ويرايش جديد سند به شماره 3040 با موضوع شيوه نامه فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوانوردي و پروازي در سايت سازمان بخش دستورالعمل ها موجود است.

مورد مرتبطی یافت نشد.