دسترسى به استانداردها، آيين نامه ها، فرم ها و ساير اسناد و قوانين مرتبط

با توجه به راه اندازي وب سايت جديد سازمان از اين پس تمامي استانداردها، آيين نامه ها، فرم ها و ساير اسناد و قوانين مرتبط كه تا كنون در زيرپورتال هاي مختلف سازمان قرار داشتند به صورت يكپارچه و موضوع بندي شده از طريق سامانه قوانين و مقررات در دسترس خواهند بود.

 


مورد مرتبطی یافت نشد.