اعلام اختلال در برخي شماره تماس هاي سازمان
 احتراماً به آگاهي مي رساند بر اساس  اعلام مركز مخابرات شهيد فرد اسدي به علت كابل برگردان از روز جاري به مدت 72 ساعت پيش شماره هاي 66 دچار اختلال در شبكه مي باشند 

مورد مرتبطی یافت نشد.