شيوه‌نامه پيشنهادي وسايل پرنده فوق سبك كنترل از راه دور (غير نظامي)

متن پيش‌نويس اول(Draft 01 ) شيوه‌ نامه وسايل پرنده فوق سبك كنترل از راه دور (غير نظامي  (Remotely Piloted Aircraft  ) (   به شماره  CAD 7506 در سامانه قوانين و مقررات بخش مقررات پيشنهادي  سايت سازمان قرار گرفته است. تمامي ذينفعان مي‌توانند  نظرات خود را تا تاريخ96/02/31 به آدرس پست الكترونيكي rulemaking@cao.ir  ارسال و يا با دفتر ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت سازمان مكاتبه نمايند "

براي دريافت نسخه پيش‌نويس سند فوق، اينجا را كليك نماييد 

 


مورد مرتبطی یافت نشد.