فراخوان پزشك معتمد سازمان هواپيمايي كشوري

در راستاي تأمين پزشكان معتمد ( موضوع بند م 1 آئين نامه اجرائي گواهينامه­ هاي متخصصين فني و عملياتي هواپيمايي مصوب 1392 هيات محترم وزيران)، سازمان هواپيمايي كشوري در نظر دارد از تعدادي از پزشكان محترم كه حائز شرايط مربوطه مطابق مقررات Aircrew Regulation, Part MED, Subpart D, Section 1  باشند جهت همكاري دعوت نمايد. لذا از پزشكاني كه شرايط ذكر شده در اين مقررات (كه در بخش قوانين و مقررات پرتال سازمان هواپيمايي كشوري قابل مشاهده است) را داشته و تمايل به همكاري با سازمان هواپيمايي كشوري به عنوان پزشك معتمد را دارند دعوت مي­شود با ارسال تقاضانامه در قالب فايل پيوست به همراه مدارك و مستندات لازم تا تاريخ 1396/03/20 اقدام نمايند. شايان ذكر است فرم بايد به صورت تايپ شده تكميل گردد و به همراه كليه مستندات از يكي از طرق زير به سازمان هواپيمايي كشوري ارسال شود:

  1. از طريق ايميل به آدرس:  med@cao.ir
  2. از طريق پستي به نشاني: تهران - فرودگاه مهرآباد – خيابان پرواز- سازمان هواپیمایی کشوری، صندوق پستي: 1798-13445

بديهي است اين سازمان پس از بررسي موارد واصل شده در خصوص اين تقاضاها اعلام نظر خواهد نمود.


مورد مرتبطی یافت نشد.