فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان تجهیزات اکتیو شبکه

سازمان هواپیمایی کشوری در نظر دارد به منظور تهیه فهرست بلند وفق آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران موضوع بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات با شرایط کلی ذیل برای خرید و پیاده سازی تجهیزات شبکه کامپیوتری، پیمانکاران واجد شرایط را شناسایی و ارزیابی نماید.

سازمان هواپیمایی کشوری در نظر دارد انجام پروژه فوق الذکر را طبق مشخصات و با شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید:

 1. نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: سازمان هواپیمایی کشوری تهران فرودگاه مهرآباد تلفن : 44665580
 2. موضوع مناقصه: خرید و پیاده سازی تجهیزات سیسکو
 3. محل تحویل تجهیزات و اجرا: سازمان هواپیمایی کشوری دفتر فناوری اطلاعات و بررسی های آماری
 4. مدت اجرای کار: سه ماه
 5. شرایط پیمانکار:
  • دارا بودن رتبه 1 یا 2 شورای عالی انفورماتیک در شبکه داده ها
  • دارای سابقه حداقل دو مورد خرید تجهیزات سیسکو به روش OPG
  • دارای حداقل دو نمونه سابقه اجرایی مشابه
  • دارای توان مالی شرکت در این مناقصه
  • دارای تیم فنی دارنده مدارک معتبر بین المللی مطابق با اسناد ارزیابی کیفی

تبصره: در صورت عدم احراز شرایط لازم در این بخش، مناقصه گر در مرحله ارزیابی کیفی مردود اعلام شده و اسناد ارائه شده ارزیابی نخواهد شد.

محل دریافت اسناد ارزیابی: واجدین شرایط میتوانند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اقدام نمایند.


مورد مرتبطی یافت نشد.