متن بازنگري اول ،ويرايش اول شيوه نامه نحوه فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوانوردي و پروازي

متن بازنگری اول ،ويرايش اول شيوه نامه نحوه فعاليت ارائه دهندگان خدمات هوانوردي و پروازي(Service Providers Entry Control Procedure) به شماره CAD 3040در سامانه قوانین و مقررات سازمان، بخش مقررات پيشنهادي قرار گرفته است .تمامي ذينفعان مي توانند نظرات خود را تا تاريخ 96/07/15 به آدرس پست الكترونيكي  rulemaking@cao.ir  ارسال نمايند و يا به دفتر ارزيابي عملكرد و تضمين كيفيت سازمان مكاتبه نمايند  .شیوه نامه مذکور از تاریخ 1396/07/16 لازم اجرا خواهد شد.

موضوع بازنگري:الحاق طرح كفايت سرمايه شركت هاي خدمات هندلينگ فرودگاهي

برای دریافت نسخه فوق، اینجا را کلیک نمایید


مورد مرتبطی یافت نشد.