فراخوان جذب ارزياب زبان انگليسي

با توجه به ضرورت استفاده از ارزيابان زبان انگليسي در دفترگواهينامه ها، آموزش و امور پزشكي سازمان هواپيمايي كشوري از كليه متقاضيان دعوت بعمل ميآيد كه درخواستهاي خود را به همراه رزومه و مدارك مربوطه حداكثر تا تاريخ 15/08/96 به ايميل دفتر گواهينامه ها به نشاني :  License@cao.ir ارسال نمايند.

 

 

 

 

The Applicant should:

1.have a CPL,ATPL or ATC License and 5 years experience in aviation industry or any relevant field,

2.demonstrate language proficiency at an excellent level 


مورد مرتبطی یافت نشد.