اطلاعيه بيمه تکميل درمان

اطلاعيه بيمه تكميل درمان

قابل توجه كاركنان و بازنشستگان محترم سازمان

احتراماً، همانطور كه اطلاع دارند موضوع استمرار بيمه تكميل درمان در پوشش قرارداد شركت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران تا اين تاريخ قطعي نشده و ممكن است سازمان از طرق ديگري نسبت به عقد قرارداد بيمه تكميلي اقدام نمايد، لذا هرچند كه قرارداد بيمه مطابق آخرين مذاكرات انجام شده ، بدون وقفه منعقد خواهد شد، ليكن با توجه به احتمال بروز برخي موانع پيش بيني نشده استدعا دارد در صورت امكان و عدم وجود ضرورت جدي براي مراجعه به مراكز درماني، به شكلي عمل نمايند تا از مراجعه به مراكز درماني بر مبناي وجود بيمه تكميلي امتناع گردد تا موضوع بيمه تكميلي نهايي و تعيين تكليف شود.

بديهي است سازمان نسبت به پيگيري و عقد قرارداد براي بيمه تكميلي اقدام نموده و قطعاً در اسرع وقت شركت بيمه تكميلي را انتخاب و به آگاهي همكاران محترم خواهد رساند.

از همكاري و صبوري همه كاركنان و بازنشستگان محترم كمال سپاسگزاري را داريم .

 

اداره كل امور كاركنان و پشتيباني


مورد مرتبطی یافت نشد.