انتشار نسخه الکترونيکي سالنامه آماري سال 1396

آخرین نسخه الکترونیکی کتاب آماری حمل و نقل هوایی کشور تهیه و دربخش آمار و گزارشات پورتال سازمان در دسترس عموم قرار داده شده است.

 


مورد مرتبطی یافت نشد.