سال 1400؛ سال توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها

معرفی دفتر بررسي سوانح و حوادث

دفتر بررسي سوانح و حوادث  زير مجموعه رياست سازمان هواپيمايي كشوري ؛ بعنوان بالاترين مقام حاكميتي در صنعت هوانوردي غيرنظامي ميباشد.بر اساس آئين نامه مصوب سال 1390 هيئت دولت ،  اين دفتر سوانح و حوادث و رويدادهاي فرودگاهي را مستقلا"بررسي نموده و گزارشات بررسيهاي انجام شده را بهمراه پيشنهادات ايمني بمنظور پيشگيري از بروز رويدادهاي مشابه درآينده صادر مي كند و در راستاي شناسايي تقصير افراد يا مجموعه هاي مرتبط فعاليتي ندارد. دفتر بررسي سوانح و حوادث بعنوان عضو كميسيون ايمني حمل و نقل وزارت راه وشهرسازي ،  اطلاعات و گزارشات بررسي سوانح هوايي وحوادث جدي هواپيماهاي مسافربري را در سامانه وزارت راه و شهرسازي ثبت نموده و يافته ها ،  ضعف و نارسايي هاي موجود در صنعت هوانوردي كشوررا به منظوراتخاذ تصميمات مقتضي به وزارت راه وشهرسازي منعكس مي نمايد. پاسخگويي به پانل بررسي سوانح ايكائو و مجمع نهادهاي بررسي سوانح دفتر منطقه اي كشورهاي خاورميانه نيز جز وظايف اين دفتر محسوب مي شود.

موردی ثبت نشده است.
موردی ثبت نشده است.