فرایند صدور (یا تمدید) تاييديه (يا گواهینامه) هلی پورت

 

برای صدور یا تمدید گواهینامه هلی پورت (زمینی، مرتفع، هلی دک، کشتی) فرایند ذیل به ترتیب اولویت طی خواهد شد. تمامي مراحل باید توسط متقاضی یا نماینده رسمي ایشان انجام شود.

 1. ارسال مستندات ذيل از طريق پورتال سازمان در قسمت هلي پورت
  1. تقاضا نامه (طبق فرمت شماره 11 اعلام شده) مالك مبني بر بررسي مستندات (براي اولين بار) بانضمام پرداخت تعرفه مربوطه – براي تمديد تاييديه (يا گواهينامه) هلي پورت نيازي به اين تقاضانامه و تعرفه اين قسمت نيست.
  2. تقاضا نامه (طبق فرمت شماره 12 اعلام شده) مقام مسئول هلی پورت (مالك يا بهره بردار) مبنی بر بررسی نظامنامه (پیش بینی دو ماه زمان برای بررسی و نوبت دهی ممیزی در وقت مناسب) (طبق فرمت اعلام شده)
  3. فايل نظامنامه هلی پورت (طبق فرمت اعلام شده در دستورالعمل 4314)
  4. تکمیل و ارائه تقاضا نامه صدور (یا تمدید) تاييديه (يا گواهينامه) هلي پورت (پیوست شماره یک يا دو دستورالعمل 4314 آخرین ویرایش موجود در سایت)
  5. تکمیل چک لیست تقاضای صدور گواهینامه (فرم شماره 2) توسط متقاضي (بصورت تایپ شده و تایید شده با مهر و امضاء بالاترین مقام شرکت متقاضی)
  6. تکمیل اطلاعات براي ورود به AIP (فرم شماره 3) توسط متقاضي (بصورت تایپ شده و تایید شده با مهر و امضاء بالاترین مقام شرکت متقاضی)
  7. پرداخت تعرفه مطابق با نوع بهره برداري
 2. ممیزی از هلی پورت (مطابق با نظامنامه و همچنین چک لیست 8614 ممیزی)
 3. صدور تاييديه (يا گواهینامه) (در صورت تطابق با آخرين ويرايش دستورالعمل 4314)
 4. اعلام در سایت سازمان و AIP