فرودگاه هاي مرز هوايي فرودگاه هاي بين المللي
شركت فرودگاههاي كشور مناطق آزاد مناطق نفتي نظامي شركت فرودگاههاي كشور
آبادان كيش خليج فارس عسلويه امام
اراك پيام     اصفهان
اردبيل ديرستان قشم     بندرعباس
اروميه       تبريز
اهواز       زاهدان
بجنورد       شيراز
بم       مشهد
بندرلنگه       مهرآباد
بوشهر       يزد
بيرجند        
خرم آباد        
رشت        
رفسنجان        
زنجان        
ساري        
سبزوار        
سرخس        
سنندج        
سيرجان        
شهركرد        
كرمان        
كرمانشاه        
گرگان        
لار        
لامرد        
همدان        
26 3 1 1 9