فرودگاه هاي داخلي
شركت فرودگاههاي كشور مناطق آزاد مناطق نفتي نظامي
ابوموسي دزفول آغاجاري اميديه
ايرانشهر كنارك (چابهار) بهرگان بدر
ايلام   جم بيشه كلا
پارس آباد   خارگ جاسك
جهرم   سيري خور
جيرفت   گچساران دوشان تپه
خوي   لاوان شهيد آريافر
رامسر   ماهشهر فتح
زابل     قلعه مرغي
سراوان     كوشك نصرت
سمنان     مسجد سليمان
شاهرود     ناجا
طبس     نوژه
فسا     وطن پور
كاشان     هسا
كلاله     هوادريا
مراغه      
نوشهر      
ياسوج      
19 2 8 16