طبق بند 10-4 الي 10-6 آيين نامه هيات وزيران شماره 123440/ت 51533 ه مصوب 22/9/1394 تعرفه هلي پورت بشرح ذيل مي باشد:

 

" پرداخت تعرفه به شماره حساب 2176819001001 بانک ملی ایران شعبه فرودگاه مهرآباد کد 1240 بنام سازمان هواپیمایی کشوری - خزانه داري كل "

  1. مميزي ساليانه هلي پورت و يا صدور مجوز بهره برداري و يا دريافت/تمديد گواهينامه هلي پورت حسب مورد  (بند 10-6 آيين نامه مذكور)

هلي پورت بين المللي                          100 ميليون ريال

هلي پورت داخلي IFR                       70 ميليون ريال

هلي پورت داخلي VFR                      60 ميليون ريال

 

  1. صدور موافقت اصولي احداث هلي پورت و تاييد طراحي آن حسب مورد  (بند 10-5 آيين نامه مذكور)

(30% از مبالغ ذكر شده قبل از صدور موافقت اصولي براي بررسي مستندات دريافت مي شود. تمديد موافقت اصولي 50% هزينه صدور)

هلي پورت بين المللي                          100 ميليون ريال

هلي پورت داخلي IFR                       70 ميليون ريال

هلي پورت داخلي VFR                      30 ميليون ريال

 

  1. صدور موافقت اصولي تاسيس شركت هلي پورت حسب مورد  (بند 10-4 آيين نامه مذكور)

(30% از مبالغ ذكر شده قبل از صدور موافقت اصولي براي بررسي مستندات دريافت مي شود. تمديد موافقت اصولي 50% هزينه صدور)

هلي پورت بين المللي                          120 ميليون ريال

هلي پورت داخلي IFR                       100 ميليون ريال

هلي پورت داخلي VFR                      100 ميليون ريال