شركت‌هاي هليكوپتري پيش از انجام هرگونه عمليات بر روي هلي دك‌ها موظف به دريافت و رويت گواهينامه معتبر سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر عمليات مجاز بر روي آن هلي‌دك مي باشند.