شركت‌هاي هليكوپتري پيش از انجام هرگونه عمليات در هلي پورتهاي زميني، مرتفع و بیمارستانی موظف به دريافت و رويت گواهينامه معتبر سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر عمليات مجاز درآن مي باشند.