بیماری‌هایی نظیر ابتلا به کروناویروس (COVID-19) یک مخاطره برای حمل نقل عمومی و صنعت هوانوردی محسوب می‌شوند، زیرا می‌توانند از طریق انسان منتقل شوند. بنابراین همکاری ذینفعان درگیر در صنعت حمل و نقل هوایی به منظور جلوگیری از انتشار این ویروس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ICAO، ACI، CANSO، IATA، TIACA، WFP و WHO در یک همکاری نزدیک در حال کار بر روی راهنمای واحد تخصصی برای صنعت هوانوردی با هدف اطمینان از برنامه‌ریزی و اقدام مناسب در تمام سطوح به منظور کاهش اثرات شیوع انسانی این بیماری می‌باشند.