معرفی دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی

وظيفه اين دفتر، نظارت بر عمليات و عملكرد فرودگاه ها، هلي پورت ها، هواشنايي فرودگاه ها، نجات و آتش نشاني فرودگاه ها، هندلينگ ها، مراقبت پرواز و الكترونيك هواپيمايي مي باشد.