سال 1398 سال رونق توليد
 
+
+
+

معرفی دفتر مهندسی صلاحيت پرواز

دفتر دفتر مهندسی صلاحيت پرواز يكي از دفاتر معاونت استاندارد پرواز هواپيمايي كشوري مي باشد اهم وظايف اين دفتر عبارتند از:

  1. نظارت بر مراكز تعمير و نگهداري وسايل پرنده.

2-    نظارت بر مراكز  صلاحيت تداوم پروازي.

3-    ثبت وسائل پرنده و صدور گواهينامه ثبت.

4-    صدور گواهينامه قابليت پرواز وسائل پرنده.

5-    نظارت بر مراكز بهره برداران هوايي (AOC/SPO).

6-    نظارت بر مراكز آموزشي(ATO)- در صورت داشتن وسائل پرنده 

7- نظارت بر مراكز طراحي

8- نظارت بر مراكز توليد  

9- بررسي برنامه تعميرو نگهداري (Maintenance Program).  

 

(جهت مشاهده شرح وظايف كامل به قسمت "شرح وظايف دفتر" مراجعه نماييد).

در اين راستا مقررات CAOIRI Part-145, -M, -21, CAD-4809, -4108, -2508, …  معيار ارزيابي و مميزي هاي اين دفتر مي باشد.

موردی ثبت نشده است.
موردی ثبت نشده است.