سال 1398 سال رونق توليد

مراكز معتبر معاينات پزشكي هوايي سازمان هواپيمايي كشوري مطابق جدول ذيل مي باشند:

رديف

نام بيمارستان

آدرس - تلفن

1.

كلينيك تخصصي تابان

شهرك غرب، بلوار شهيد دادمان انتهاي بلوار درختي شمالي پلاك 100 كلينك تابان

تلفن: 8-22377250 ، 3-22375182

2.

بيمارستان حضرت فاطمه

سلام الله عليها

كرمان ، خيابان پروين اعتصامي

تلفن:8-034322466

 

موردی ثبت نشده است.
موردی ثبت نشده است.