بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي
Airports, Airlines & Aeronautical Institutes SupervisoryDepartment
شرح وظایف
 • برنامه ريزي و نظارت بر انجام پروازهاي بين المللي منظم و غير منظم شرکتهاي حمل و نقل هوائي
 • بررسي و اعلام نظر درمورد بهاي خدمات فرودگاهي و تسهيلات مسير فرودگاه ها.
 • نظارت بر نرخ هاي حمل و نقل هوائي بين المللي و داخلي و تهيه گزارش هاي لازم .
 • بررسي تقاضاهاي تاسيس شرکت هاي حمل و نقل هوايي و ساير مؤسسات هواپيمايي(به استثناي مرکز آموزش هواپيمايي) از جمله شرکت خدمات فرودگاهي و صدور پروانه بهره برداري .
 • نظارت برارائه تسهيلات و خدمات فرودگاهي به مسافرين و حمايت از استفاده کنندگان خدمات حمل ونقل .
 • بررسي و نظارت بر نحوه ارائه خدمات حمل و نقل هوايي بين المللي و داخلي (مسافر- بار – مرسولات پستي) و فعاليتهاي ساير موسسات هواپيمايي.
 • نظارت بر اجراي برنامه هاي پروازي شرکتهاي حمل و نقل هوايي به منظور جلوگيري از بروز تاخير، ابطال پروازها و تغييرات غير موجه در فرودگاههاي مبداء و مقصد.
 • اجازه نامه پرواز ها براي عبور از فضاي هوايي يا نشست و برخاست در فرودگاه ها.
 • تجزيه و تحليل و ارزيابي و ارائه گزارش فعاليتهاي حمل و نقل هوايي از جمله شرکتهاي حمل و نقل هوايي وعملکرد پروازي و مسافري شرکتهاي حمل و نقل هوايي داخلي و خارجي و ساير موسسات هواپيمايي.
 • تنظيم و تدوين مقررات و دستورالعملها براي فعاليتهاي هواپيمايي از جمله شرکتهاي حمل و نقل  هوايي داخلي و خارجي و ساير مؤسسات هواپيمايي.
 • رسيدگي به شکايات واصله از شركتها ، موسسات هوانوردي و دفاتر خدمات مسافرت هوايي
 • رسيدگي به درخواست ويزا و حق کار شرکتهاي خارجي در كشور
 • رسيدگي به کنترل فروش بليط و خروج مسافرين شرکتهاي خارجي و کنترل اوراق ارزي آنها.
 • انجام امور دبيرخانه اي کميته تسهيلات و استاندارد و ارزيابي امور فرودگاهي.
 • مطالعه و بررسي مقررات بين المللي مربوط به تسهيلات و ايجاد زمينه هاي اجرائي لازم.
 •  بررسي و صدور مجوز حمل کالاهاي خطر ناک از طريق هوايي و انجام هماهنگي با ساير دفاتر و مبادي ذيربط.
 • ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر مطالعات وفن آوري اطلاعات وساير واحدهاي سازمان در صورت ضرورت.
 • استقرار بازرسان سازمان در فرودگاه ها براي نظارت بر كليه امور فرودگاهي و اطلاع رساني به موقع به مسئولين ذيربط سازمان در صورت لزوم .
 • تعيين ضوابط و مقررات طبقه بندي فرودگاه ها( داخلي و بين المللي و مرز هوايي .)
 • بررسي ، مطالعه و ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهت كار آمدي اقتصاد حمل و نقل هوايي و تنظيم بازار و در نهايت تصويب و تعيين تعرفه هاي مربوطه از طريق شورايعالي هواپيمايي كشوري.
 • نظارت و هماهنگي در خصوص ترخيص كالاهاي مصرفي و لوازم اداري شركت هاي هواپيمايي خارجي كه در كشور فعاليت مي نمايند .

 

 • هماهنگي لازم با واحد هاي مختلف سازماني در خصوص ورود يا خروج هواپيماهاي شركت هاي هواپيمايي داخلي ثبت ايران
 • تائيد صلاحيت مديران عامل شرکت ها و موسسات در بخش هوانوردي بر اساس ضوابط مورد عمل.
 • تشخيص ارتباط واگذاري اماکن و محل هاي فرودگاهي با فعاليت ها و نياز مندي هاي هواپيمايي کشوري و ضرورت واگذاري بر حسب عدم لطمه به هوانوردي کشور.
 • تجزيه وتحليل و استخراج معايب و ارائه راه كارهاي منطقي براي بهبود پروازها
 •  تعيين مسيرهاي پروازي براي شركت ها منطبق با توانمندي هاي آنها و شرايط بازار با اولويت پروازهاي داخلي.
 • پيگيري وتعقيب مجوزهاي داده شده از زمان صدور تا پايان پرواز.
 • الزام شركت هاي هواپيمايي به انجام پروازهاي مورد نظر.
 • انجام بازديدهاي دوره اي از تسهيلات فرودگاه ها همراه با چك ليست مربوط با هدف كاهش ايستايي و كاهش نارضايتي مسافرين.
 • انجام نظر سنجي و ارزشيابي شركت هاي هواپيمايي و فرودگاه ها در خدمات رساني مطلوب به مسافرين بصورت ماهيانه.
 • انجام نظر سنجي و ارزشيابي عملكرد دفاتر خدمات مسافرت هوايي(بند الف) در خدمات رساني به مسافرين بصورت هفتگي، ماهيانه و ساليانه.
 • انجام بازرسيهاي نوبه اي و نظارت بر اجراي ضوابط ومقررات و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان توسط دفاتر خدمات مسافرت هوايي.
 • صدور مجوز و نظارت بر انجام پروازهاي چارتري بمنظور تنظيم بازار .
 • برنامه ريزي براي افزايش پروازها منطبق با نياز بازار.
 • ايجاد زمينه هاي دسترسي مردم به بليط با واگذاري عمومي(آژانس) بند الف به متقاضيان.
 • ايجاد بسترهاي مورد نياز فروش بليط به روش الكترونيكيE-Ticketing و حذف روش سنتي به مرور زمان.
 • تدوين دستورالعمل تاسيس شركت هاي حمل ونقل هوايي مسافري وباري و به تصويب رساندن آن.
 • انجام ساير امور محوله .
اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: علی اصغر باریکانی

سمت: مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها، شرکت ها و موسسات هوانوردي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: A-Barikani@cao.ir

تلفن: 00982166078739

دورنگار: 00982166078739

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
معاون دفتر محمدرضا الماسي ۱. نظارت بر شرکت هاي هواپيمايي در حوزه بازرگانی و فروش مسافر و بار. ۲. نظارت بر فرودگاه های کشور در عمليات فرودگاه در بخش لندسايد. 3. نظارت بر عمليات شرکتهاي هواپيمايي در بخش لندسايد فرودگاه, 4. هماهنگي هاي ميان بخشي فرودگاهها و نهادهاي نظارتي مانند گمرک, گذرنامه, پليس, ... 5. مسولیت نظارت بر عملیات و اقدامات دبیرخانه کمیته هوانوردی . 6. پایش خدمات و برنامه پروازی شرکت‌های هواپیمایی 7. نماینده IT دفتر در دفتر فن آوري اطلاعات سازمان (دولت الکترونيک، سامانه هاي عملياتي دفتر مانند سامانه کميته هوانوردي, سامانه مديريت اجازه پروازها, ...) ... سازمان هواپیمایی کشوری.ط.۲ شماره۱۴۴ 66078700319
معاون دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی نوشين مظفريان نظارت بر نحوه صدور مجوزهای پروازی و نظارت بر امور فرودگاهها دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی اتاق 141 مستقيم 66078722 داخلی 247
کارشناس نظارت بر خدمات فرودگاهی سميه شمسي پور انجام امور مربوط به ایرلاینها دفتر کمیته هوانوردی اتاق 134 داخلی 243
کارشناس نظارت بر خدمات فرودگاهی محسن فرنودپور نظارت بر شرکتهای خدمات بار هوایی دفتر کمیته هوانوردی اتاق 136 داخلی 236
کارشناس کمیته هوانوردی مصطفي سليمي انجام امور مربوط به آموزشگاهها و باشگاههای خلبانی سبک و فوق سبک، دیسپچری، مهماندای، صدور بلیط هواپیما و غیره. دفتر کمیته هوانوردی اتاق 136 داخلی 239
کارشناس کمیته هوانوردی جواد اسلامي خدمات فرودگاهی و GSA شرکتهای هواپیمایی دفتر کمیته هوانوردی اتاق 136 داخلی 235