ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
Aviation Personnel Licensing
شرح وظایف

 

بررسي، اصلاح يا تهيه پيش نويس قوانين و مقررات مرتبط با آموزش متخصصين هوانوردي؛

تهيه و بروز نگهداشتن روش هاي اجرايي دفتر

تطبيق مقررات مرتبط با پرسنل هوانوردي با الزامات ايكائو و در صورت لزوم اعلام اختلاف عملكرد.

بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي:

 • BITD
 • تاييد دوره هاي آموزش ديسپچ؛
 • تاييد دوره هاي آموزشي موردي پرسنل نگهداري.

بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوزهاي مراكز:

 • آموزش خلباني  ATO(شامل تاييد استفاده از شبيه ساز Use of FSTD
 • آموزش تعمير و نگهداري MTO؛
 • آموزش مراقبت پرواز؛
 • معاينات پزشكي هواييAeMC؛
 • آموزش مهمانداري؛
 •  بهره برداري از دستگاههاي شبيه ساز پرواز FSTD؛

بررسی و تاييد نظام نامه هاي:

 • OM, TM, MOM, MTOE

طراحي، برگزاري و به روز رساني آزمون هاي كتبي؛

ارزيابي مهارت پروازي؛

ارزيابي سلامت پزشكي Medical Certificate؛

ارزيابي توانايي مكالمه زبان انگليسي خلبانان و كنترلرها؛

رسيدگي به اعتراضات.(در خصوص موارد مطرح شده در بند7 لغایت 10)

شناسایی خطرات ایمنی حمل و نقل هوایی (ناشی از فعالیت های مراكز، ارزیابی و مدیریت خطرات مرتبط با آن، از جمله اقدامات در جهت کاهش خطرات و تأیید اثربخشي آنها

نگهداري سوابق مورد نياز از جمله: فرم هاي درخواست، يافته ها، گواهينامه ها، مجوزها، نظامنامه ها، اعمال محدوديت يا تعليق يا ابطال گواهينامه ها،

مديريت برنامه ريزي آموزشي

اعطاي اختيارات به پرسنل دفتر؛

تهيه برنامه و تعیین تیم های نظارت (مميزي، بازرسي، ...) و انجام آن

اطمینان از اجرای موثر اقدامات اصلاحی در قبال يافته

بررسی Occurrence Reporting

تهیه آمار

پيگيري گزارشات داوطلبانه مربوطه

در صورت لزوم همکاری در بررسی سوانح هوایی

بررسي پيشنهادات Safety Recommendation هاي ارائه شده توسط نهاد بررسي سوانح و در صورت لزوم اجراي آن

بررسي، صدور، تمديد، تغيير، تعليق، ابطال و محدود نمودن گواهينامه و مجوز، ريتينگ هاي اشخاص از جمله:

 • خلباني؛
 • پرسنل تعمير و نگهداري؛
 • مراقبت پرواز؛
 • ديسپچ؛
 • پزشكي؛
 • مهمانداري (در صورت لزوم)؛
 • اعتبار بخشي به گواهينامه هاي خارجي؛
 • ممتحين زبان انگليسي؛
 • معاينين پزشكي
 • اساتيد پروازي
 • ممتحنين پروازي

 تشكيل شوراي پزشكي جهت رسيدگي به اعتراضات پزشكي؛