بازگشت

اين دفتر يكي از سه دفتر معاونت استاندارد پرواز مي باشد كه در خصوص گواهينامه هاي مراكز آموزشي تعمير و نگهداري، كروي پروازي، ديسپچر و همين طور مراكز پزشكي و گواهينامه پرسنل تعمير و نگهداري و كروي پروازي فعاليت دارد.