بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
Aviation Personnel Licensing

آدرس: فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپيمايي کشوري، معاونت استاندارد پرواز، دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: حسين اميرمعيني

سمت: سرپرست دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

آخرين مدرك تحصيلي: ليسانس

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 00982166025045
00982166036552

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.