بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
Licensing ,Examinations & Aviation Medicine Department
شرح وظایف

 

 • صدور، تمديد، تعليق، ابطال و محدود كردن گواهينامه (و مميزي از آنها):
  •  مركز آموزش عملياتي وسايل پرنده ATO
  • مركز آموزش نگهداري وسايل پرنده MTO
  • مركز آموزش كنترل ترافيك هوايي
  • مركز پزشكي هوايي
  • شبيه ساز پرواز
  • جامع علمي كاربردي هواپيمايي
  •  هنرستانهاي هواپيمايي
 • مشاركت در بررسي طرح هاي توجيهي تاسيس مراكز فوق.
 •  صدور، تمديد، تعليق، ابطال و محدود كردن گواهينامه اشخاص (و يا گواهينامه معادل آنها):
  • فني (از جمله B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, A, B1, B2, B3, C)
  • عملياتي ( از جمله(PPL, CPL, ATPL, IR, FE,
  • مراقبت پرواز
  • پزشكي
  • عضو كرو (CMC)
  • مهماندار
 • بررسي و تاييد:
  • نظامنامه مركز آموزش نگهداري (MTOE)
  • كتاب روش اجرايي آموزش (TPM)
  • نظامنامه مركز پزشكي
  • كتاب شبيه ساز پرواز
  • كتاب سيستم مديريت ايمني (SMM)
 • ارزيابي ممتحنين عملياتي، فني و مراقبت پرواز و پزشكان معاين و تهيه و بروز نگهداشتن ليست آنها
 • تهيه سوالات و برگزاري آزمون (كتبي، شفاهي، عملي، پايه و تايپ) عملياتي، فني، مراقبت پرواز
 • برگزاري شوراي پزشكي
 • بررسي پرسنل خارجي جهت معرفي به مبادي ذيربط
 • دريافت و بررسي گزارش وقايع (OR).
 • نظارت بر اجراي سيستم مديريت ايمني (SMS).
 • انجام ساير امور محوله.

آدرس: فرودگاه مهرآباد، انتهاي خيابان معراج، ساختمان گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي

اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: محمودرضا روحاني

سمت: مديرکل دفتر گواهينامه ها، امتحانات و امور پزشکي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: License@cao.ir

تلفن: 00982166078700
EXT.401

دورنگار: 00982166078736
EXT.400

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
اطلاعاتي ثبت نشده است.