بازگشت

ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدهای سازمان هواپیمایی کشوری


دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي
Aviation Personnel Licensing

آدرس: فرودگاه مهرآباد، سازمان هواپيمايي کشوري، معاونت استاندارد پرواز، دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

اطلاعات مدیر

نام و نام خانوادگی: محمد علي خيري

سمت: مديرکل دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: License@cao.ir

تلفن: 00982166078700

دورنگار: 00982166078736

نام و نام خانوادگی: محمدرضا کاظمي پور

سمت: جانشين دفتر گواهينامه هاي پرسنل هوانوردي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: موردی ثبت نشده است.

تلفن: 00982144665875

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

نام و نام خانوادگی: حمزه صابري

سمت: معاون مدير کل دفتر پرسنل هوانوردي

آخرين مدرك تحصيلي: فوق ليسانس

پست الكترونيك: h-saberi@cao.ir

تلفن: 00982166078700
00982166078736

دورنگار: موردی ثبت نشده است.

اطلاعات کارشناسان و مسئولين
شماره تلفن های گویای سازمان: 9-66078700
سمت نام و نام خانوادگي شرح مسئوليت شماره اتاق تلفن رزومه تصوير پرسنلي
کارشناس گواهينامه هاي عملياتي سيد عليرضا هدايت زاده رضوي 0 6102
کارشناس امتحانات و صدور گواهينامه هاي فني مهران صالحي 0 61022120
کارشناس گواهينامه ها داود احمدي 434 66025228
پزشک هوايي سعيد اکبري کهريزي 0 6102
رييس گروه فني حسين امير معيني 0 6102
کارشناس فني داود سوري 0 61022120
کارشناس گواهينامه ها محسن اسماعيلي 0 6102