سـال ۱۳۹6، اقتصــاد مـقـاومــتی، تولید - اشتغال

اين دفتر يكي از سه دفتر معاونت استاندارد پرواز مي باشد كه در خصوص گواهينامه هاي مراكز آموزشي تعمير و نگهداري، كروي پروازي، ديسپچر و همين طور مراكز پزشكي و گواهينامه پرسنل تعمير و نگهداري و كروي پروازي فعاليت دارد.

 

 

۱۳ اسفند ۱۳۹۲
روش اجرايي تاييد مراکزعلمي کاربردي صنعت هوانوردي تحت عنوان CAD-1003 براي اولين بار توسط متخصصين دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي تهيه و تدوين گرديد و براي اظهار نظرات تخصصي بر روي اين سايت قرار گرفته است.