سال 1400؛ سال توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها
 
+

اين دفتر يكي از سه دفتر معاونت استاندارد پرواز مي باشد كه در خصوص:

الف- گواهينامه هاي

مراكز آموزشي تعمير و نگهداري/  MTO

مراكز آموزشي كروي پروازي/ ATO

مراكز آموزشي ديسپچر

مراكز پزشكي/ AeMC

ب- گواهينامه هاي:

پرسنل تعمير و نگهداري/  AML (B1, B2, B3, B1.1, ...)

كروي پروازي/ PPL, CPL, ATPL, ...

فعاليت دارد.

موردی ثبت نشده است.
۲۸ آذر ۱۳۹۱
ضرورت دارد بر اساس نامه شماره 37239 مورخه 18/7/91 " فايل پيوست " نسبت به ارسال سريع اطلاعات درخواست شده اقدام گردد . ( فايل پيوست  ) تذکر : ضرورت دارد هرگونه تغييرات ظرف 72 ساعت به دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي ارسال گردد