سال 1400؛ سال توليد؛ پشتيباني‌ها، مانع‌زدايي‌ها
 
+

اين دفتر يكي از سه دفتر معاونت استاندارد پرواز مي باشد كه در خصوص:

الف- گواهينامه هاي

مراكز آموزشي تعمير و نگهداري/  MTO

مراكز آموزشي كروي پروازي/ ATO

مراكز آموزشي ديسپچر

مراكز پزشكي/ AeMC

ب- گواهينامه هاي:

پرسنل تعمير و نگهداري/  AML (B1, B2, B3, B1.1, ...)

كروي پروازي/ PPL, CPL, ATPL, ...

فعاليت دارد.

موردی ثبت نشده است.
۲۰ دی ۱۳۹۲
اولين گردهمايي تحت آموزش "آشنايي با سيستم مديريت کيفيت" با حضور مديران مراکز آموزش خدمات هوانوردي کشور در روز يکشنبه مورخ 12/8/92 در محل دفتر نظارت بر امور آموزش و پژوهش صنعت هوانوردي برگزار گرديد.